【FinKAB理財十問十應】點解我哋屋企咁細(而阿邊個邊個屋企又咁大)嘅?

隨着小朋友社交圈子逐漸擴大,接觸錢嘅機會多咗,就會對錢、大人世界增添好奇心。面對小朋友嘅奇問,既唔想十問九唔應,又唔想hea答(唔好問咁多啦,第時大個你咪知囉😀),不妨參考一下FinKAB嘅建議。

答:(不論自置或租住物業)每個家庭嘅屋企都係需要用錢租或買嘅,而面積越大嘅單位所需要嘅錢亦都越多。父母每個月嘅收入係有限嘅,除咗住屋需要之外,仲有好多其他地方都需要用到錢,例如衣服食物、交通費、供書教學、課外活動費用、旅行、應付未來需要嘅儲蓄、供養祖父母費用等等。我哋都想住大啲、買多啲自己想要嘅嘢,但係我哋明白都想要無限,但金錢卻有限。如果我哋花咗好多錢住大屋,咁樣我哋就會冇錢去旅行、買玩具,或者冇錢應付突發事情。我哋衡量過家庭收入同埋支出之後,認為而家嘅住屋安排最適合我們嘅實際需要。(如果小朋友仲係覺得屋企好細)不如我哋一齊整理一下屋企,將唔再需要嘅玩具、衣物捐贈俾有需要嘅人啦,咁咪可以騰出更多空間,等我哋住得更加舒服囉。