【FinKAB理財十問十應】05. 點解你唔買俾我嘅?

答:我哋買嘢之前要諗清楚嗰樣嘢究竟係「需要」定係「想要」,你睇呢一件玩具,其實同你屋企嘅其他玩具都差唔多款式、功能,所以唔可以稱得上係「需要」,如果你真係好想要嘅話,咁就要靠儲錢去買自己想要嘅嘢。但係亦都要提一提你,當你而家買咗想要嘅玩具之後,接下來你就要用更長的時間、儲更多嘅錢去實現其他嘅願望、目標。