【BNO居英.打工仔+自僱人士税務篇】一表睇清去到英國每年要(大約)俾幾多入息税+National Insurance (NI) 🤔
資料來源:GOV UK, Which? UK
編輯及製作:finkab.com 理財知識平台
資料僅供參考,並不構成任何法律及税務建議,讀者必須自行尋求相關專業人士意見
💡利申:這不是廣告,此乃生活理財資訊分享