#FinKAB品牌故事】UNIQLO來自一個筆誤的店名?

每個人嘅衣櫃點都會有一件Uniqlo!而家天氣咁凍,你係咪着緊HeatTech呢?成日都去Uniqlo買衫,你又知唔知Uniqlo原本係叫Uniclo?成日都聽U296,又係代表咩意思呢?快啲睇吓Uniqlo嘅品牌故事啦!
仲想睇啲咩品牌故事呢?快啲留言話俾我哋聽!

想睇多啲品牌故事?快啲追蹤我哋啦!
Instagram: finkab_hk
Facebook: finkab.com 理財知識平台
MeWe: finkab.com 理財知識平台
Website: FinKAB.com